top of page
Privacyverklaring                                                    

 

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp geleverde producten en diensten.

 

Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp, gevestigd te Kotterstraat 35, 1826CE Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Bedrijfsnaam

  • Voorletters en achternaam contactpersoon

  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

  • Telefoonnummer (mobiel of vast)

  • E-mailadres

Verwerkt Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van mijn diensten.

• Om u een factuur te kunnen sturen.

• Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Ik kan uw gegevens alleen voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp gebruikt GEEN technische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar het genoemde emailadres op mijn website.

 
Beveiliging

Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Er is geen enkel ander persoon dan Ellen Bouma die bij Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, ook de boekhouder heeft geen persoonsgegevens nodig. In het geval Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp gebruik maakt van de diensten van derden, zal Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacyrechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp u hierover binnen vijf werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via het mailadres dat u kunt vinden op mijn website.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via mailadres dat u kunt vinden op mijn website.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 8 mei 2018

bottom of page